Menu

§ 1.

Regulamin określa zasady oraz warunki wykonywania usług medycznych (konsultacji lekarskich) za pośrednictwem systemu informatycznego przez Centrum Medyczne Intermed.

§ 2.

Definicje:

 1. Centrum Medyczne Intermed (CM Intermed) – CM Intermed sp. z o.o. (dawniej:  Intermed sp. z o.o. sp. k.), z siedzibą w Zabierzowie, ul. Krakowska 317, 32-080 Zabierzów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS za nr KRS 0000930312, REGON: 380013666, NIP: 5130254629 i wszystkie prowadzone przez nią podmioty i przedsiębiorstwa lecznicze wpisane do RPWDL prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego.
 2. Konsultacja (e-konsultacja)– konsultacja lekarza specjalisty poprzez portal, w zakresie przedmiotowym określonym indywidualnie przez każdego lekarza przyjmującego w CM Intermed;
 3. Świadczenie zdrowotne – usługę medyczną lub inne działanie służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia;
 4. Pacjent – osoba, która co najmniej raz odbyła wizytę w stacjonarnej placówce CM Intermed i wyraziła pisemną zgodę na użytkowanie portalu, lub osoba, która złożyła poprzez portal zlecenie na świadczenie e-konsultacji bez uprzedniej wizyty, po zaakceptowaniu warunków usług.
 5. Portal – portal prowadzony przez CM Intermed w celu realizacji usług e-medycyny.
 6. Indywidulane Konto Pacjenta (IKP) – indywidualne konto pacjenta w portalu;
 7. Polityka prywatności – polityka prywatności portalu
 8. Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych – polityka ochrony danych osobowych dla portalu.

§ 3.

 1. E-konsultacje  będą wykonywane w formie:
 2. a) wymiany informacji między pacjentem a lekarzem poprzez IKP, w tym wyników badań;
 3. b) komunikacji pacjenta z lekarzem przez  komunikatory elektroniczne dostępne w IKP.
 4. Rejestracja do e-konsultacji polega na podaniu przez pacjenta swojego numeru PESEL albo przypisanego do jego kartoteki adresu e-mail oraz indywidualnego numeru kartoteki z prefixem „intermed”. Na przypisany do kartoteki numer telefonu wysłany zostanie kod, który umożliwi zweryfikowanie tożsamości pacjenta. Kod ten należy wpisać w wyznaczone pole.

§ 4.

 1. Usługi e-konsultacji świadczone są na rzecz pacjentów, którzy co najmniej raz odbyli konsultację stacjonarną w placówce CM Intermed, wyrazili zgodę na realizację tych usług oraz wymianę danych poprzez portal.
 2. Skorzystanie z e-konsultacji, bez uprzedniej wizyty w stacjonarnej w CM Intermed jest możliwe po uprzedniej akceptacji niniejszego regulaminu, a także przy spełnieniu innych wymogów podanych w dalszej części niniejszego regulaminu.
 3. W przypadku pacjenta małoletniego lub ubezwłasnowolnionego, osobą biorącą udział w połączeniu może być tylko jej przedstawiciel ustawowy, opiekun faktyczny lub pełnomocnik przedstawiciela ustawowego.

§ 5

 1. W  ramach e-konsultacji lekarz udziela informacji i  zaleceń dotyczących tylko i wyłącznie pacjenta, który został pozytywnie zweryfikowany poprzez IKP.
 2. Niedopuszczalne jest korzystanie z IKP przez inne osoby, niż tylko pacjent, któremu IKP zostało przypisane. W razie ustalenia naruszeń, CM Intermed zastrzega sobie prawo do trwałego zablokowania IKP i konieczności jego powtórnej weryfikacji w placówce stacjonarnej przez pacjenta.

§ 6

 1. W trakcie e-konsultacji  lekarz ma dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej pacjenta zgromadzonej w IKP, a także w razie udostępnienia innej dokumentacji w trakcie e-konsultacji poprzez właściwą funkcję portalu przez pacjenta.
 2. Lekarz konsultujący może w ramach wykonywanej e-konsultacji:
 3. a) udzielić porady lekarskiej i wydać zalecenia na podstawie posiadanej dokumentacji, w zakresie przedmiotowym e-konsultacji określonym indywidualnie przez każdego lekarza przyjmującego w CM Intermed.
 4. b) wystawić skierowanie na badania lub do innego lekarza specjalisty, w razie takiego uznania, które wymaga osobistego odbioru w placówce stacjonarnej, lub w formie e-skierowania w razie zaistnienia takiej funkcjonalności na zasadzie norm przepisanych;
 5. c) wystawić e-receptę;
 6. d) dokonać potwierdzenia kwalifikacji do wcześniej zaplanowanego zabiegu, a która uzależniona byłaby od przedłożenia wyników zleconych wcześniej badań.
 7. W razie powzięcia przez lekarza wątpliwości co do stanu zdrowia pacjenta, nie pozwalającego na podjęcie opisanych w pkt 2 czynności, bez osobistej wizyty w CM Intermed – lekarz ma prawo odmówić wykonania każdego i wszystkich w/w świadczeń i zalecić konieczność wizyty stacjonarnej.
 8. Lekarz w ramach e-konsultacji nie wystawi e-recepty na substancje bardzo silnie działające, określone w Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, środki odurzające lub substancje psychotropowe.
 9. Po wystawieniu recepty lekarz wskaże pacjentowi kod dostępu, umożliwiający wraz z numerem PESEL realizację recepty.

§ 7

 1. W ramach e-konsultacji  jest możliwe uzyskanie:
 2. a) orzeczenia lub zaświadczenia, w szczególności zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, pobytu w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne albo o konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny;
 1. W ramach e-konsultacji nie jest możliwe uzyskanie:
 2. a) e-recepty, skierowania, lub innego dokumentu dla osoby innej niż tylko pacjent zweryfikowany poprzez przypisane mu IKP;
 3. b) konsultacji wyników badań innej osoby niż tylko pacjent zweryfikowany poprzez przypisane mu IKP.

§ 8

 1. W ramach wykonywania e-konsultacji lekarz może zalecić odbycie przez pacjenta wizyty stacjonarnej, wezwanie pogotowia lub uzyskanie pomocy medycznej w innym podmiocie leczniczym lub innej instytucji.
 2. Lekarz odmówi wykonania e-konsultacji w sytuacji jeżeli jej zakres przedmiotowy przekroczy lub nie będzie leżał w zakresie przedmiotowym e-konsultacji wskazanym w ramach jego ustalonego obszaru tego rodzaju czynności, a który uwidoczniony będzie w portalu, przy właściwej funkcjonalności.

§ 9

 1. Status pacjenta oraz jego uprawnienia, podlegają zautomatyzowanej weryfikacji poprzez dostęp do IKP.
 2. CM Intermed przyzna każdemu pacjentowi indywidualny kod (numer pacjenta), który łącznie z numerem PESEL pozwoli po wprowadzeniu dodatkowo każdorazowo unikalnego kodu przesłanego poprzez SMS na numer telefonu pacjenta wskazany w dokumentacji medycznej umożliwi zalogowanie i dostęp do IKP w portalu.
 3. Pacjent może wyłączyć dwustopniową weryfikację, poprzez rezygnację z uwierzytelnienia poprzez sms, samodzielnie wybierając taką opcję w odpowiedniej zakładce serwisu. W każdym czasie powrót do dwustopniowej weryfikacji pozostaje dostępny dla Pacjenta.

§ 10

 1. W celu uzyskania e-konsultacji pacjent po weryfikacji, o której mowa w § 9, uzyskuje dostęp do IKP w portalu, gdzie zgodnie z jego funkcjonalnościami winien wybrać lekarza specjalistę, zakres konsultacji, ewentualnie przesłać poprzez IKP wyniki badań lub inne istotne dla konsultacji dane w formie załączników.
 2. Przesłane wyniki badań i inne dokumenty podlegają dołączeniu do dokumentacji medycznej pacjenta podlegającej gromadzeniu w celu wykonywania świadczeń zdrowotnych przez CM Intermed.
 3. Odpowiedź pisemna w ramach e-konsultacji nastąpi nie później niż w ciągu dziesięciu dni roboczych, poprzez i tylko poprzez IKP.
 4. Treść e-konsultacji, oraz wytworzone dokumenty są jest zapisywane w zasobach CM Intermed i udostępniane na zasadach dotyczących przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej.

§ 11

 1. Płatność za zlecone e-konsultacje odbywa się formie on-line, poprzez odpowiednią funkcjonalność portalu, za pośrednictwem zewnętrznego operatora płatności,  na podstawie cen ustalonych cennikiem widocznym w IKP.
 2. CM Intermed wystawia dowód płatności (paragon, Fakturę), na zasadzie norm przepisanych.

§ 12

 1. Warunkiem realizacji usług objętych regulaminem jest jego uprzednia akceptacja w całości.
 2. Pacjent zobowiązuje się do przedłożenia danych, dokumentów, wyników badań, historii leczenia i udzielenia informacji, które są prawdziwe, aktualne i dotyczą tylko i wyłącznie jego samego. W razie naruszenia tego postanowienia, a także uzyskania świadczenia zdrowotnego na podstawie informacji udzielonych lekarzowi, a które nie polegać będą na prawdzie, lub będą miały cechy wyłudzenia, bądź fałszerstwa dokumentów, CM zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich czynności prawnych zmierzających do ochrony interesu prawnego CM Intermed i lekarza.

§ 13

 1. Reklamacje należy kierować na adres:info@cmintermed.pl(w tytule należy wpisać „Reklamacja konsultacji online”) lub pisemnie na adres CM Intermed.
 2. Reklamacja podlega rozpoznaniu w terminie 30 dni od jej otrzymania. Termin ten nie biegnie,
  jeśli skarżący nie przedstawił informacji umożliwiających rozpoznanie reklamacji. W takim wypadku zostanie wezwany do uzupełnienia reklamacji.
 3. Termin ten rozpocznie bieg z chwilą uzupełnienia reklamacji przez skarżącego.

§ 14

 1. Administratorem danych osobowych Pacjentów, które przetwarzane są w celu umożliwienia założenia Konta oraz korzystania z funkcjonalności Portalu wskazanego w niniejszym Regulaminie zgodnie z art. 4 ust. 7 RODO jest CM Intermed.
 2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownik może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych CM Intermed.
 3. Podanie danych przez Użytkownika, akceptacja niniejszego Regulaminu, założenie IKP w Portalu i korzystanie z jego funkcjonalności jest całkowicie dobrowolne. Podanie danych określonych w   jest niezbędne dla założenia Konta w Portalu.
 4. W celu założenia Konta, Użytkownik zobligowany jest do wskazania swojego imienia, nazwiska, płci, numeru telefonu oraz adresu e-mail a także potwierdzenia numeru PESEL lub daty urodzenia w przypadku dziecka młodszego niż 6 miesięcy, a także adresu do korespondencji. W ramach korzystania z funkcjonalności portalu CM Intermed będzie przetwarzał również dane pacjentów należące do danych szczególnej kategorii w zakresie obejmującym stan zdrowia (m.in. wyniki badań, skierowania, umówione wizyty).
 5. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celu umożliwienia skorzystania z funkcjonalności Portalu (art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO) a także w ramach realizacji świadczeń i praw jako pacjenta CM Intermed. Udzielając świadczeń za pośrednictwem Portalu, CM Intermed może tworzyć dokumentację medyczną.

6 Jako administrator danych będący przedsiębiorcą, CM Intermed ma prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania tych danych w tym celu (art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona przysługujących praw). Jako przedsiębiorca prowadzi także księgi rachunkowe oraz spoczywają na nas obowiązki podatkowe – wystawiamy np. rachunki za wykonane przez nas usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania danych osobowych.

 1. Mając na uwadze poufność danych Użytkowników, z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących prowadzonej działalności, jako przedsiębiorca, jak również realizacji praw pacjentów, dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
 2. a)dostawcom usług zaopatrujących CM Intermed w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające zarządzanie organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym),
 3. b)dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających CM Intermed w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym),
 4. c)innym podmiotom leczniczym, współpracującym z CM Intermed w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności opieki zdrowotnej.
 5. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez czas posiadania IKP w Portalu a następnie przez okres wynikający z dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w ramach przepisów kodeksu cywilnego.

11 CM Intermed ma obowiązek przechowywać dokumentację medyczną, mamy obowiązek co najmniej przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu.  Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych CM Intermed przetwarza przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane te są usuwane lub poddawane anonimizacji. Użytkownikowi przysługuje także prawo do usunięcia założonego w Portalu Konta.

 1. CM Intermed zapewnia każdemu Użytkownikowi prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Jako Użytkownik możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec CM Intermed sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych.
 2. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

§ 15

Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.02.2020

 

Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych pacjentów korzystających z portalu Intermed jest:

Centrum Medyczne Intermed (CM Intermed) – CM Intermed sp. z o.o. (dawniej:  Intermed sp. z o.o. sp. k.), z siedzibą w Zabierzowie, ul. Krakowska 317, 32-080 Zabierzów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS za nr KRS 0000930312, REGON: 380013666, NIP: 5130254629 Subskrybenci mogą kontaktować się z administratorem:

1) korespondencyjnie na podany wyżej adres siedziby;

2) e-mailowo na adres: info@cmintermed.pl

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Podstawy prawne przetwarzania danych to:

 • umowa opieki medycznej,
 • zakup usług świadczeń e-konsultacji poprzez portal CM Intermed
 • prawnie uzasadniony interes polegający na marketingu bezpośrednim usług własnych administratora danych (w tym profilowaniu) oraz dochodzeniu roszczeń, a także zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia,
 • przepisy prawa,
 • zgoda Pacjenta .

Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z IOD: beata.szpak@cmintermed.pl

Dane osobowe

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • objęcia umową opieki medycznej,
 • założenia i prowadzenia dokumentacji medycznej,
 • dokonywania rozliczeń z Pacjentem oraz z podmiotami, które miały opłacić choćby w części wykonaną dla Pacjenta usługę medyczną, w tym w razie konieczności podjąć działania windykacyjne, włącznie ze złożeniem powództwa do sądu,
 • obsłużenia reklamacji, jeśli wpłyną,
 • wypełnienia obowiązku przechowywania określonych danych zgodnie ze szczególnymi przepisami prawa,
 • tworzenia na  wewnętrzne potrzeby opracowania, zestawienia i analizy statystyczne uwzględniających dane pacjenta;
 • wykonywania obowiązku wynikającego z przepisów o statystyce publicznej w uwzględnieniem danych Pacjentów;
 • obrony przed roszczeniem  Pacjentów (lub bliskich Pacjenta), związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi medycznej;
 • dochodzić roszczeń regresowych wobec naszych współpracowników, kontrahentów, a także zakładu ubezpieczeń, który ubezpiecza naszą odpowiedzialność cywilną w związku z wypłatą na rzecz Pacjenta (lub na rzecz bliskich Pacjenta) odszkodowania, zadośćuczynienia lub renty;
 • wykazania przed organami podatkowymi wykonanie zobowiązania z zawartej z Pacjentem lub na rzecz Pacjenta umowy o świadczenie usług medycznych;
 • zapewnienie  bezpieczeństwa osób i mienia (prowadzony monitoring wizyjny naszych placówek).

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

1) dostępu – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);

2) do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);

3) do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);

4) do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);

5) do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:

 1. a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
 2. b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
 3. c) administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 4. d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

6) do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);

7) do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO).

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:

1) listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

2) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;

3) telefonicznie: (22) 531 03 00.

Dane zbierane automatycznie

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie rejestrowane są dane dotyczące Państwa aktywności, m. in. adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celach administracyjnych i statystycznych.

Przesyłanie danych osobowych i komunikacja z naszymi serwerami jest zaszyfrowana i odbywa się z użyciem protokołu SSL (SecureSocketLayer). Serwery, na których przechowywane są dane osobowe są własnością CM Intermed i są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

Wykorzystanie ciasteczek (COOKIES)

Nasza strona internetowa może wykorzystywać mechanizm „cookies”, który służy identyfikacji sesji użytkownika podczas korzystania z naszej strony. „Ciasteczka” nie zawierają żadnych danych osobowych i zapewniają poprawne działanie aplikacji.

W celu zablokowania przesyłania tego typu plików należy odpowiednio ustawić przeglądarkę mając na uwadze to, że niektóre funkcje witryny mogą nie działać.

Zabezpieczenie danych osobowych

CM Intermed. stosuje adekwatne środki organizacyjne i techniczne mające zabezpieczyć przetwarzane dane. Centrum Medyczne Intermed. dokłada wszelkich starań by stosowane środki w jak najlepszy sposób zabezpieczały dane osobowe i prywatność osób, których dane dotyczą. Dobór stosowanych środków wynika z przeprowadzonej przez Centrum Medyczne Intermed. analizy ryzyka i oceny skutków przetwarzania.

Udostępnianie danych podmiotom trzecim:

Centrum Medyczne Intermed. będzie przekazywać dane osobowe:

 • podmiotom i osobom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych,
 • podmiotom uprawnionym przepisami prawa,
 • podmiotom i osobom fizycznym upoważnionym przez Państwa

Centrum Medyczne Intermed . zastrzega sobie prawo do zmian w treści polityki prywatności w sytuacji zmian w przepisach prawa polskiego lub wdrażania nowych rozwiązaniach technologiczno-informatycznych.

Akty prawne przywoływane w Polityce:

RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016 Nr 119, s. 1);